עברית
English
Spanish
Chinese

מדיניות הפרטיות

מדיוניות הפרטיות

 1. שמירהעל הנתונים ואחסנה במאגר מידע

 1. אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין. עם זאת, נהיה רשאים לגלות את פרטיך לשם אספקת השירותים, ונהיה רשאים להעביר פרטיך לאחר על-פי סמכות שבדין, ובהתאם לאמור בתנאי השימוש של האתר.

 2. כדי להגן על הנתונים שלך אנו יכולים לדרוש שתספק לנו מידע המאפשר לנו לזהות אותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום, ככל שרכשת שירותים בתשלום.

 3. הפרטים שתמסור בעת ההתקשרות איתנו, ובכל פניה אחרת שלך אלינו יישמרו במאגר מידע ממוחשב. אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך, אבל אם לא תספק לנו פרטים מסוימים, לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים במסגרת האתר.

 1. מהאנחנו יכולים לעשות עם המידע שלך?

 1. אם תרצה שנשלח אליך הצעות שיווקיות שונות (כולל פרסומות) שלנו ושל צדדים שלישיים, תצטרך לתת לנו על כך הסכמה מפורשת.

 2. כדי לספק שירותים מסוימים, אנחנו צריכים להעביר לצדדים שלישיים מידע, העשוי לכלול, בין השאר, את כתובת ה-IP שלך ואת המיקום שלך, וכן שמות משתמש וסיסמאות שלך – אל תשתמש בשירותים כאלה אם אינך מסכים להעברת המידע לאחרים. כמו כן, אנחנו יכולים להשתמש בפרטים המאפשרים לזהות את ציוד הקצה שלך ולהעבירם לספקים שלנו, כדי לאפשר לך לקבל תכנים המותאמים אישית לצרכיך ולהעדפותיך (תכונה הידועה כ- "cookies"), אבל במקרים כאלה לא נעביר ישירות לספקים כל מידע שעשוי לזהותך באופן אישי בלי הסכמתך.

 1. חשוב: מקרים חריגים ומיוחדים

 1. כל הודעות דואר אלקטרוני (email) שתשלח, וכן הודעות, תגובות ודעות בפורומים, בבלוגים או בכל מקום אחר באתר שתפרסם או תעלה יציינו לפחות את שם המשתמש שלך בשירות זה, וייתכן שייאסף גם מידע אחר (כמו כתובות IP, שמות משתמש, וכו') המאפשר לזהותך.

 2. לצרכי אספקת השירותים והתכנים והתמיכה בהם, אנו נאחסן ברשת הודעות, מסרים, תכני וידאו (לרבות וידאו קליפים), סיסמאות ושמות משתמש.

 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות ממך אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות הדין או למלא הליך משפטי; (2) להגן על הזכויות או הקניין של החברה או של מי מטעמה ו/או של בעלי אתרי ההנצחה; (3) לאכוף את תנאי השימוש; (4) לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה של החברה או של אחרים, לרבות בעלי אתרי ההנצחה המוצגים באתר; (5) במקרי חירום מתאימים, להגנתך, נמסור פרטים עליך.

 4. אנו יכולים לנקוט באמצעי אבטחה שונים כדי להגן על השירותים שלנו וכן כדי לוודא קיומם של תנאי שימוש אלו. האמצעים יכולים לכלול סינון ובדיקה ואתה מסכים שננקוט באמצעים אלו.

אבטחת מידע

 1. התקשורת עם האתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך קיימת סכנה כי מידע יגיע לידי צדדים שלישיים. תכנים שתפרסם באתר עשויים להיות נגישים לכל משתמשי האינטרנט.

 2. איננו בודקים את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על האתר שלנו, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

כללי

 1. האתר שלנו עשוי לכלול קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט נוספים ברשת, בהם מדיניות אבטחת הפרטיות עשויה להיות שונה מזו המפורטת לעיל ולהלן. על כן, באחריותך לקרוא ולהסכים למדיניות הפרטיות המופיעה באתרים אלה, וזאת משום שאין לנו כל שליטה על המידע המופיע או הנאסף בהם.

 2. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

 3. בנוסף, הרינו ליידע הורים או אפוטרופסיים של ילדים כי האתר נועד לפנות לקהל הרחב. בהתאם, באחריותכם לקבוע האם האתר ו/או כל חלק הימנו מתאים לשימוש ילדכם.