עברית
English
Spanish
Chinese

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר

 1. כללי

  1. הוראות תקנון זה מופנות אליך, המשתמש, נכנס, מבקר ו/או עושה כל פעולה אחרת ברשת האינטרנט בקשר עם אתר האינטרנט www. pmemorials.com (להלן: "המשתמש" ו-"האתר"). בכל מקום בו נזכר "האתר" - לרבות בעליו, מנהליו, מפעיליו, עובדיו ו/או כל מי מטעמו, לפי העניין וההקשר.

  2. "אנחנו", "החברה", וכל פנייה בגוף ראשון רבים (כגון "סיפקנו", "אלינו") משמעם החברה.

  3. תנאי השימוש בתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

  4. השירותים המסופקים באתר הם השירותים המוגדרים בסעיף להלן (להלן: "השירותים").

  5. השימוש בשירותים מוצע לך המשתמש כשהוא מותנה בקבלת התנאים וההתניות הכלולים בתנאי שימוש אלה, ללא כל שינוי. עצם הכניסה לאתר, הגלישה והשימוש בשירותים ייחשב להסכמה מפורשת שלך - המשתמש - לכל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן, אחרת לא תהיה רשאי להשתמש בשירותים, כולם או חלקם.

  6. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, מזמן לזמן, את היקף השימוש ו/או תנאי השימוש ו/או כללי השימוש באתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש מרגע פרסומו באתר. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש בשירותים על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך - המשתמש - בלבד.

 2. זכויות יוצרים

  1. בכפוף לאמור בסעיף להלן, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו וכל הסימנים האחרים של האתר וכן כל זכויות קניין רוחני המצויים באתר ו/או בשירותים, הם קניינו של האתר בלבד,

  2. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים, ואין המשתמש רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות אלה. המשתמש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) דוגמאות של תבניות לבניית אתרי הנצחה למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט באתר ובתוכנו של האתר בכלל.

  3. זכויות היוצרים וכל זכות קניין רוחני אחרת בקשר עם אתרי ההנצחה באתר (להלן: "אתרי ההנצחה") הם קניינם הבלעדי של המשתמשים שהעלו אותם לאתר (להלן: "בעלי אתרי ההנצחה"), והנם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

  4. המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד ג' בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

  5. בעלי אתרי ההנצחה, אשר אתרי ההנצחה שהעלו מוצגים באתר, הם האחראים המלאים לקיום הוראות כל דין בקשר עם הצגת אתרי ההנצחה ותוכנם. אין האתר אחראי על תכניהם של אתרי ההנצחה המועלים ו/או מקוריותם.

  6. האתר מעלה את אתרי ההנצחה, ללא התערבות בתוכן המופיע באתרי ההנצחה, והוא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להסיר ו/או להגביל צפייה באתרי ההנצחה המופיעים באתר.

  7. למען הסר ספק, יובהר כי גלישה באתר אינה מהווה היתר להורדה ו/או לעשיית שימוש כלשהו באתרי הנצחה המופיעים באתר ללא אישור מפורש, כמפורט באתר.

  8. כל שימוש שאינו בהתאם למפורט בתקנון זה מהווה הפרה של זכויות כמפורט לעיל ועלול לגרום לנזקים כספיים, כלכליים ואחרים ליוצרי אתרי ההנצחה ו/או לאתר ו/או לגורמים אחרים, והמשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו.

 3. השירותים

  1. האתר מאפשר הקמת אתרי הנצחה לנפטרים לפי הגדרות המשתמש. היה והמשתמש תאגיד, והתאגיד מעוניין בהקמת אתרי הנצחה מטעמו (למי עובדיו, ליקירי עובדיו וכד'), לרבות שימוש בלוגו של התאגיד, על התאגיד לצרף לבקשתו לקבלת השירותים את חתימתו של מורשה החתימה מטעמו לכך.אין לבצע "הורדה" (Download) של אתרי ההנצחה מהאתר ו/או להעתיקם בכל דרך שהיא ו/או לעשות בהם כל שימוש מכל מין וסוג.

  2. האתר מאגד בתוכו גוונים שונים של מודעות הספד ואתרי הנצחה תוך שמירה על חוקי מדינת ישראל. יתכן ואתרי הנצחה מסוימים עשוי לפגוע ברגשות אוכלוסיות מסוימות. מובהר בזאת כי הגלישה באתר היא על אחריות המשתמש בלבד.

  3. במידה ונמצא באתר צילום ו/או תוכן הפוגע ו/או אינו ראוי להצגה לדעת המשתמש ניתן להודיע להנהלת האתר.

  4. השירותים באתר ניתנים בלא תשלום. מסיבה זאת רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

  5. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, אנחנו רשאים, בכל עת ומכל סיבה, לפי שיקול דעתנו המלא והבלעדי, להפסיק את פעולת האתר ו/או להפסיק את מתן השירותים, כולם או חלקם. בכלל זה, אנחנו רשאים למחוק כל תוכן המצוי באתר, לרבות תוכן של אתר הנצחה מסויים (כולו או חלקו), את כל אתרי ההנצחה וכן הלאה, וזאת מבלי למסור הודעה כלשהי, לא מראש ולא בדיעבד, ולמשתמש אין ולא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה.

  6. החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, בכפוף להוראות הדין.

 4. הגבלת אחריות

  1. כל תוכן באתר, נמסר על ידי ספקים שונים ו/או הועלו לאתר על ידי בעלי אתרי ההנצחה. התכנים עשויים לכלול אי דיוקים ו/או טעויות. האתר אינו אחראי לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים המועלים באתרי ההנצחה. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי האתר בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על השירותים המסופקים על ידי האתר באתר.

  2. האתר אינו מציג מצג כלשהו לגבי התאמת וזמינות השירותים למטרת המשתמש. האתר מסיר מעצמו בזאת כל אחריות וחיובים לגבי השירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

  3. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל השירותים, לרבות התבניות לבניית אתרי ההנצחה, ניתנים "כפי שהם" (As Is) ללא אחריות או חיוב מכל סוג. החברה ו/או מי מטעמה מסירים מעצמם בזאת כל אחריות וחיובים לגבי השירותים לרבות התכנים והפרסומות המופיעים באתר, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי איכות טכנית, התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

  4. לפיכך, אנחנו (וספקינו) לא נהיה אחראים לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהסתמכות על השירותים ו/או בקשר עם אתרי ההנצחה ו/או התכנים שבאתרי ההנצחה.

  5. המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שהאתר אינו נושא באחריות ו/או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.

  6. מבלי לגרוע מהאמור, החברה, וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ונושאי משרה בה, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתם.

 5. שימוש לא חוקי ואסור

  1. חל איסור לפגום ו/או לשנות אתר הנצחה קיים כלשהו ו/או להשתמש בשירותים לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה האסורה בתקנון זה ו/או בכל דין ו/או הסכם. חל איסור להשתמש בשירותים באופן העלול להזיק לאתר, לאתרי ההנצחה, לבעלי אתרי ההנצחה, לגרום לעומס יתר באתר ו/או באתרי ההנצחה, לפגוע ו/או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו. חל איסור להשיג ו/או לנסות להשיג שירותים ו/או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו באופן מכוון על ידי האתר.

  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אתה מסכים להשתמש באתר רק כדי להקים או לבנות אתר(י) הנצחה, והעלאת תכנים מתאימים. כדוגמה, ומבלי למעט, אתה מסכים לכך שבעת שימוש באתר לא תבצע את הפעולות הבאות:

   1. השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות (כולל זכויות לגבי פרטיות ופרסום) של אנשים אחרים.

   2. פרסום, הצבה באינטרנט, טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים, מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, מוציאי לשון הרע, מעודדים עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק או של התחייבות חוזית.

   3. טעינה, או פרסום בצורה אחרת, של קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, וחוקים לגבי פרטיות ופרסום, אלא אם הזכויות לגבי חומר זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת.

   4. טעינת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים וכיו"ב, תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר.

   5. פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורות או שירותים למטרה עסקית כלשהי, תכנים בעלי אופי מסחרי או תכנים המכילים מידע פרסומי כלשהו.

   6. טעינת קובץ שהוצב על-ידי משתמש אחר באתר ואשר ידוע לך, או שאתה אמור לדעת באופן סביר, כי לא ניתן להפיצו באופן חוקי בצורה זו.

   7. זיוף או מחיקה של ייחוס של מחבר כלשהו, הודעות משפטיות, הודעות אחרות, ציוני קניין או תוויות לגבי מקור התכנים והשירותים או חומר אחר הכלול בקובץ שנטען.

   8. הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש באתר ומהנאה מהם.

   9. יצירת זהות כוזבת כדי להטעות אחרים.

   10. איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.

  3. המשתמש יפצה וישפה את החברה בגין כל נזק שייגרם לחברה, לרבות בשל תביעה של צד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש בניגוד להוראות הדין ו/או תקנון זה.

 6. כללי

  1. לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תקנון זה ו/או השימוש באתר.

  2. בכפוף להוראות לעיל, יחולו על הסכם זה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1971.

  3. בלי לגרוע מן הכלליות או מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, מכל סיבה שהיא, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו נגדה כל סעדים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לבעל אתר הנצחה לתקן את הפרתו, טרם הפסקת השירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.   

  4. למען הסר ספק מובהר, כי אנחנו רשאים לשנות הוראות תקנון זה בכל זמן ולפי שיקול דעתנו.